Улащик Н. Н., Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода

Очерки по археографии и источниковедению исто...

Улащик Н. Н.

В монографии дан обзор публикаций, преимущественно актового характера, по ситории Белорусси, частично Литвы и Украины, помещенных в археографических сборниках с 1824 пр 1940 г. Болей »


Loftus John, The Belarus Secret

The Belarus Secret

Loftus John

For two and a hali years, l was a tederal prosecutor in the Office of Special Investigations of the Criminal Division of the Justice Department, which is also known as the Nazi war crimes unit. Ourjob was to search for and prosecute Nazi war criminals living in the United States. I was coordinator of a highły ciassified inquiry called the Belarus Project. This book describes that project, which focused on one particular group of Nazi W... Болей »


Молчанова Л. А., Очерки материальной культуры белорусов XVI-XVIII вв.

Очерки материальной культуры белорусов XVI-XV...

Молчанова Л. А.

В книге на материале письменных памятников XVI—XVIII вв. исследуются типы жилища. хозяйственно-производственные постройки, пища, домашняя утварь, виды и типы покроя одежды, головные уборы, обунь белорусов эпохи феодализма. При характеристике различных сторон быта подчеркиваются дифференциация, имущественное неравенство различных слоев белорусского общества. Доказывается, что материальная культура белорусов XVI—XVIII вв., с одной с... Болей »


Turonek Jerzy, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi

Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi

Turonek Jerzy

Z okazji powitania Nowego 1942 Roku Vacław Iwanowski pouczał swych młodych współpracowników w Mińsku: „Wilżne jest wynalezienie prochu, ale nie mniej ważna jest umiejętność jego wykorzystania". Za pomocą tego aforyzmu wskazywał, że realizacja idei nie ustępuje pod względem znaczenia samej idei. Był chemikiem - technologiem, znał się na tym nieźle. W ten sposób przekazywał własne doświadczenia. Wysuwając w 1902 r. postulat stworzeni... Болей »


Лысенко П. Ф., Древний Туров

Древний Туров

Лысенко П. Ф.

Работа напісана пры выкарытсанні летапісных паведамленняў і матэрыялаў шматгадовых археалагічных даследапванняў старажытнага тураўскага гарадзішча. Знаёміць чытачоў з новымі, у большасці ўнікальнымі матэрыяламі па гісторыі старажытнага Турава, яго тапаграфіі, забудовы, занятках насельніцтва, культурнай і палітычнай гісторыі горада, сталіцы некалі важнага і значнага Тураўскага княства. Разлічана на археолагаў, гісторыкаў, працоўнікаў муз... Болей »


Alexandrowicz Stanisław, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku

Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewsk...

Alexandrowicz Stanisław

Studia nad dawną kartografią, szeroko rozwijane w ostatnich kilku dziesiątkach lat, mogą być podejmowane w różnych ujęciach Wstępny ich etap sprowadza się z reguły do gromadzenia wytworów dawnej kartografii, ich opisu, systematyzacji chronologicznej i formalna. wreszcie ustalania zachodzących pomiędzy nimi zależności. Dalszym celem badań historyka kartografii musi być ustalenie warunków powstania, rozwoju i ewolucji map oraz zbadanie ... Болей »


Alexandrowicz Stanisław, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku

Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewsk...

Mapy i plany

Alexandrowicz Stanisław

Studia nad dawną kartografią, szeroko rozwijane w ostatnich kilku dziesiątkach lat, mogą być podejmowane w różnych ujęciach Wstępny ich etap sprowadza się z reguły do gromadzenia wytworów dawnej kartografii, ich opisu, systematyzacji chronologicznej i formalna. wreszcie ustalania zachodzących pomiędzy nimi zależności. Dalszym celem badań historyka kartografii musi być ustalenie warunków powstania, rozwoju i ewolucji map oraz zbadanie ... Болей »


Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej

Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy lu...

Zamieszczone tu referaty zostały wygłoszone podczas sesji naukowej "Społeczeństwo zróżnicowane narodowościowo w warunkach wojny: początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej", zorganizowanej 20 czerwca 2001 r. przez Óddzialowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Inspiracja do zorganizowania sesji była publiczna dyskusja na temat zbrodni na ludności żydowskiej w Jedwabnem, zapoczątkowaną k... Болей »


Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne

Stan badań archeologicznych na pograniczu pol...

Ziemie między Biebrzą na północy, Bugiem na południu, rzeką Śliną na zachodzie, a granicą państwową na wschodzie to część dzisiejszego - podlaskiego, która w okresie formowania się ośrodków państwowych. stanowiła tereny graniczne między Mazowszem na zachodzie. Wielkim Księstwem litewskim na wschodzie, a Jaćwieżą na północy. Są to ziemie, o które walczyli bojarzy litewscy i ruscy z książętami mazowieckimi. Podlasie i wschodnie Mazowsze... Болей »


Białystok: miasto przyjazne

Białystok: miasto przyjazne?

Mniejszości narodowe i wyananiowe w dziejach Ziemi Podlaskiej

Białystok był osadą, a potem miastem, pogranicza, bowiem od początku swego istnienia funkcjonował na styku rozmaitych narodowości, religii i kultur. Na Podlasiu od wieków żyły ze sobą w symbiozie, choć nie zawsze łatwej i nie koniecznie harmonijnej, ich przedstawiciele. Obok rdzennych mieszkańców tej ziemi, zasiedlali ją - z różnych przyczyn i powodów, i w różnych okresach - przybysze reprezentujący wiele narodowości i wyznań, m.in. Żyd... Болей »