en

Іванюк Славамір

Іванюк Славамір

Іванюк Славамір

Sławomir Iwaniuk (ur. w 1962 r. w Bielsku Podlaskim), od 1986 r. pracuje w Archiwum Państwowym w Białymstoku, gdzie jest kierownikiem Oddziału III nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim (matura w maju 1981 r.). Tytuł magistra historii specjalność archiwalna uzyskał na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od utworzenia w 1994 r. Białoruskiego Towarzystwa Historycznego pełni funkcję wiceprezesa tej organizacji. Zajmuje się badaniami dziejów Podlasia (Białostocczyzny), jest autorem lub współautorem czterech książkowych publikacji źródłowych, współautorem książki „Historia Białorusinów Podlasia” (wydanej w 2016 r.) oraz autorem kilkunastu artykułów naukowych. Od 1990 r. jest członkiem redakcji miesięcznika „Czasopis”. W 2013 r. został członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentującym mniejszość białoruską.

Іванюк Славамір :: Publications

pdf

Historia Białorusinów Podlasia


Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź

„Historia Białorusinów Podlasia” przedstawia dzieje odłamu narodu białoruskiego, poczynając od czasów, kiedy nie było jeszcze ani imienia Białorusini, ani nazwy Podlasie. Jednakże Białorusini to tylko uściślające określenie odwiecznych mieszkańców tych ziem, Rusinów. Również ziemie w przyszłości nazwane...… More

Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomosci narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim


Szósty tom serii Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jeśl plonem międzynarodowej konferencji odbywającej się w dniach 16-17 listopada 2006 roku, zatytułowanej Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim....… More

Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939-1956


Próbując oceniać stosunki między Polakami a Białorusinami w latach II wojny światowej i okresie powojennym, najpierw trzeba poświęcić wiele uwagi wzajemnym relacjom przed 1939 r., w tym polityce polskich władz wobec obywateli narodowości białoruskiej. Czy w rezultacie tej polityki Białorusini mieszkający...… More

html

Czasopis 12/2002

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne

* Minął miesiąc * Opinie, cytaty... * Zginęli po wojnie * Календарыюм * Радкі з лістоў, адгалоскі * Уцекач з „беларускага запаведніка” * Chmielewski Jerzy, Od Redaktora * Chmielewski Jerzy, Iwaniuk Sławomir, Władze lokalne IV kadencji * Fic Tamara, Notatki ...… More

pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 17


* Эвакуацыя царкоўнай маёмасці з Нарвы ў 1915 г. (Дарафей Фіёнік) * Bernacki Bartłomiej, Teatr i ośrodki kulturalne w okresie okupacji sowieckiej kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941) w świetle prasy legalnej * Iwaniuk Sławomir, Religia w szkołach z językiem białoruskim...… More

pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 5


* recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno...… More

pdf zip

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 6


* polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны...… More

pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 3


* polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX...… More

pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 2


* Mitrofan Downar-Zapolski (1867-1934) —wybitny badacz historii i kultury Białorusi * Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 roku * Głogowska Helena, Białoruś i Białorusini w podręcznikach historii do szkół podstawowych w Polsce * Iwaniuk Sławomir, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne...… More

pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 1


* "Bjelaruski Partyzan" * Od Redakcji * recenzje i polemiki * Regestr dóbr zabłudowskich z 1670 r. * Choruży Wiesław, Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady w powiecie białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1927 * Głogowska Helena, Hassan Konopacki...… More

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org